+31 453 0303 95 info@nlpolymers.com

Privacy Verklaring
NL-Polymers BV gevestigd te 6422 RM Heerlen aan de Snellius 8, ingeschreven bij
de KvK onder nummer 72228350. NL-Polymers B.V. is een groothandel in
kunststofgrondstoffen en is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De persoonsgegevens die wij verwerken
NL-Polymers BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze
website aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die NL-Polymers BV verwerkt zijn:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij niet
NL-Polymers BV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw
geloofsovertuiging, leeftijd of burgerservicenummer etc.
Waarom wij persoonsgegevens verwerken en met welke doelen

NL-Polymers BV verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • met u overeenkomsten te kunnen vervullen
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
  te kunnen voeren
 • u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
 • u offertes, leveringsbewijzen, facturen en andere van belang zijnde
  documentatie en informatie die bij een levering horen te kunnen sturen
 • uw betaling te kunnen afhandelen
 • dan wel omdat u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking
 • dan wel omdat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke
  verplichting
  NL-Polymers BV heeft geen geautomatiseerde besluitvorming waarvoor
  persoonsgegevens ingezet worden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
NL-Polymers BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, rekening houdend
met wettelijke verplichtingen.
Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden
– Google Analytics bewaard u gegevens 14 maanden waarna deze automatisch
verwijderd worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.
Delen van persoonsgegevens met derden
NL-Polymers BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de verwerking van
noodzakelijke administratieve doeleinden.
Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NL-Polymers BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
In kaart brengen websitebezoek

Op de website van NL-Polymers BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website.
NL-Polymers BV gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Google Analytics

NL-Polymers BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers
de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van NL-Polymers BV bij
Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-
adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan NL-Polymers BV te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NL- Polymers BV heeft hier geen invloed op.

NL-Polymers BV heeft Google geen toestemming gegeven om via NL-Polymers BV
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door NL-Polymers BV en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nlpolymers.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NL-Polymers BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NL- Polymers BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@nlpolymers.com.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven
van de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.
Versie: Augustus 2018

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van
elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere
onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het
onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan NL-Polymers BV niet
garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. NL-Polymers BV
aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke
ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar
aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van
NL-Polymers BV sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
De websites van derden waarnaar op deze website eventuele hyperlinks zijn
opgenomen, worden niet door NL-Polymers BV gecontroleerd, gemaakt en/of
onderhouden. NL-Polymers BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van eventueel gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel
gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van NL-Polymers BV

Cookies & Privacy Policy

Door op accepteren te klikken, stem je in met het gebruik van alle cookies op onze website. Selecteer privacy instellingen om te bepalen welke cookies u wel of niet wilt toestaan.

Privacy policy | Sluiten
Privacy instellingen